Svet-Stranek.cz
Antik Rolle und Rute,Old reels and rods.
Stránka sběratele starých rybářských potřeb

SOL prodej text:Antik Rolle und Rute,Old reels and rods.

SOL prodej text

Dobrý den.

Oslovuji známé sběratele a nabízím k prodeji dva raritní navijáky ze svojí soukromé sbírky. Jedná se o navijáky firmy SOL Děšín TRIPLEX B . Prodávám z důvodu jelikož nesbírám tuto značku .

Firma SOL Děčín vznikla v roce 1903 v Děčíně v České republice. Zabývala se kovovýrobou a ve výrobním programu měla také sekci výroby rybářských potřeb. Tato firma začala jako první na území České republiky vyrábět rybářské potřeby jako výrobní program ve velkém. Majitel firmy Wenzel Thorner byl totiž vášnivým rybářem . Se svým synem nejen rybařili , ale zůčastnovali se závodů jak po Čechách tak i v Německu kde se závodilo v rybolovné technice - castingu. Byly velmi úspěšní a syn pana Thornera držel i několik světových rekordů v disciplínách castingu. Proto se velice rychle zdokonalovala výroba potřeb pro rybolov i casting , zejména navijáky a pruty.
Firma SOL Děčín funguje na území České republiky do června roku 1945 kdy upadá pod státní zprávu je znárodněna a Wenzel Thorner s rodinou je podle Benešových dekretů odsunut do Německa. Továrna je uzavřena a zrušena . Výrobní program rybářských potřeb je převeden do druhé nejvěfší firmy v České republice firmy Rousek která ,ale ve výrobě modelů nepokračuje pouze zpracuje zbylé díly do svých modelů a výrobu zruší.

Modely navijáku TRIPLEX B byly vyrobeny od roku 1937. Byly odvozeny z modelu TRIPLEX A , kde bylo více změn , ale jako hlavní je unavovací brzda a větší cívka navijáku , aby bylo možné použít větší metráž vlasce.

Modely TRIPLEX B jsou největší rarity v navijácích této firmy , ale mezi všemi navijáky vyrobených českými firmami v období do roku 1945.

Poznatky o výskytu dalších kusů těchto navijáků
1 ks ve sbírce sběratele v ČR
1 ks prodán na Ebay v roce 2013 , vydražen za 2500 Eu
1 ks prodán na Ebay v roce 2014 , vydražen za 1500 Eu , ale pouze torzo navijáku
1 ks v soukromé sbírce sběratele v Itálii č. 247
2 ks prodej z mojí soukromé sbírky č. 15
O více existujících kusech nevím,.Již se ukázali další kusy , ale nemám je zmapované.

Každý model je trochu odlišný což je vidět na doložených fotografiích.

1 model TRIPLEX B hnědý design. Starší typ zřejmě ještě vývojový . Číslo v rotoru 15 na nožičce nečitelné. Zřejmě vyroben v první den zavedení výroby navijáku tohoto typu.
Stav navijáku je dobrý vzhledem k jeho stáří a používání. Všechny díly originální. Po nálezu pouze očištěn přeleštěn a znovu namazán. Tento naviják je již prodán anonimnímu sběrateli

2. model TRIPLEX B stříbrný design. Již ze zaběhnuté výroby . Shodný s modelem číslo 247 který jsem také vlastnil a prodal. Odlišný od modelu vlastníka v ČR pouze v uchycení kličky , jinak zcela stejný. Naviják je ve velmi pěkném stavu vzhledem k jeho stáří a používání. Všechny díly originální . Po nálezu pouze očištěn , přeleštěn a znovu namazán.
Tento naviják je již prodám anonymnímu sběrateli-


Ke srovnání najdete ještě fota na mých sběratelských stránkách www.antiknavijáky.freepage.cz
Kontakt Jaroslav Čapek Kyjevská 1158/84 32600 Plzen Česká republika
tel +420606609937 email antiknavijaky@centrum.cz
Případným vážným zájemcům poskytnu další fota na jejich vyžádání Čapek Jaroslav
Hallo. Ich erreiche berühmte Sammler und biete zwei seltene Winden aus meiner Privatsammlung an. Dies sind die Rollen der Firma SOL Děšín TRIPLEX B. Ich verkaufe, weil ich diese Marke nicht sammle. Die Firma SO Děčín wurde 1903 in Děčín in der Tschechischen Republik gegründet. Sie war in der Metallbearbeitung tätig, und sie hatte auch eine Produktionsabteilung im Produktionsprogramm. Diese Firma hat begonnen, Fischereiprodukte als erstes Produktionsprogramm in der Tschechischen Republik als großes Produktionsprogramm zu produzieren. Der Besitzer von Wenzel Thorner war ein leidenschaftlicher Fischer. Sein Sohn nicht nur gefischt, sondern nahm an Rennen in der Tschechischen Republik und in Deutschland, wo er in Fangtechniken konkurrierte - Casting. Sie waren sehr erfolgreich, und Mr. Thorners Sohn hielt mehrere Weltrekorde in Casting-Disziplinen. Aus diesem Grund war die Produktion von Angel- und Gussteilen, insbesondere Winden und Ruten, sehr schnell. SOL Unternehmen Decin arbeitet in der Tschechischen Republik bis zum Juni 1945, als der Staat fällt unter die Botschaft verstaatlicht und Wenzel Thorner Familie ist unter den Benes-Dekrete nach Deutschland verschleppt. Die Fabrik ist geschlossen und abgesagt. Produktionsprogramm von Angelausrüstung wird an einem anderen nejvěfší Unternehmen in der Tschechischen Republik übertragen, das Unternehmen, das Rousek, aber die Produktion Modelle abgesetzt nur verarbeitet die restlichen Teile der Produktion Modelle und entwertet. Modelle TRIPLEX reel B wurden seit 1937 hergestellt worden ist sie aus einem TRIPLEX A abgeleitet wurden, wo mehr ändert, sondern als die Hauptbremse und die unavovací größer die Spule, die Verwendung eines größeren Leitungsmaterial ermöglichen. Die TRIPLEX B-Modelle sind die größten Raritäten in diesem Unternehmen, aber unter allen Rollen von tschechischen Unternehmen in der Zeit bis 1945. Kenntnis des Auftretens anderer Teile dieser Spulen 1 Stück in Sammlerkollektion in der Tschechischen Republik 1 Stück bei Ebay im Jahr 2013 verkauft, für 2500 Eu versteigert 1 Stück verkauft bei Ebay im Jahr 2014, versteigert für 1500 Eu, aber nur Torso Reel 1 Stück in privaten Sammler Sammlung in Italien Nr. 247 2 Stück meiner privaten Sammlung # 15 und # 244 Ich weiß nichts über mehr existierende Stücke. Jedes Modell ist ein bisschen anders, wie in den dokumentierten Fotos zu sehen ist.
1 Modell TRIPLEX B braun Design. Der ältere Typ scheint sich zu entwickeln. Die Anzahl im Rotor 15 am Bein ist unlesbar. Offenbar am ersten Tag der Einführung der Produktion einer Winde dieser Art gemacht. Der Rollenstatus ist aufgrund seines Alters und seiner Verwendung gut. Alle Teile sind original. Einmal gefunden, nur gereinigt und neu gefettet. 2. Modell TRIPLEX B Silber Design. Bereits in der Produktion. Kompatibel mit der Modellnummer 247, die ich auch besaß und verkaufte. Anders als beim Besitzer Modell in der Tschechischen Republik nur in der Schlaufe Befestigung, ansonsten ganz gleich. Die Winde ist aufgrund ihres Alters und Gebrauchs sehr gut erhalten. Alle Teile sind original. Einmal gefunden, wird es nur gereinigt, überfüllt und nachgefettet. Der Verhandlungspreis für den Verkauf beträgt 2800 Euro pro Stück. Sie können ein Foto auf meinen Sammlungen www.antiknavijáky.freepage.cz zum Vergleich finden Kontakt Jaroslav Čapek Kyjevská 1158/84 32600 Plzen Tschechische Republik tel +420606609937 email antiknavijaky@centrum.cz Ich werde auf Wunsch von Čapek Jaroslav ernstere Fotografen zur Verfügung stellen

More photos can be found here on the site http://antiknavijaky.svet-stranek.cz/nova-stranka- 303961/Hello.

I reach famous collectors and offer for sale two rare winches from my private collection. These are the reels of the company SOL Děšín TRIPLEX B. I sell because I do not collect this brand. The company SO Děčín was founded in 1903 in Děčín in the Czech Republic. She was involved in metalworking, and she also had a production section in the production program. This company started to produce fishery products as the first production program in the Czech Republic as a large production program. The owner of Wenzel Thorner was a passionate fisherman. He and his son were not only fishing, but they participated in races both in Bohemia and in Germany where they competed in fishing technique - casting. They were very successful, and Mr. Thorner's son held several world records in casting disciplines. This i s why the production of fishing and casting needs, especially winches and rods, has been very fast. SOL Decin operates in the Czech Republic until June 1945, when it drops under the state report and is decimated and Wenzel Thorner and his family are transferred to Germany according to Beneš's decrees. The factory is closed and canceled. The production program of fishing needs is transferred to Rousek's second-largest firm in the Czech Republic, which, however, does not continue to manufacture the remaining parts in its models and cancels the production. The TRIPLEX B winch models have been produced since 1937. They were derived from the TRIPLEX A model, where there were more changes, but the tire is the main tire and the larger coil of the winch to use larger lineage. The TRIPLEX B models are the biggest rarities in reeling this company, but among all reels made by Czech companies in the period up to 1945. Knowledge of the occurrence of other pieces of these reels 1 pc in col lector's collection in the Czech Republic 1 piece sold on Ebay in 2013, auctioned for 2500 Eu 1 piece sold on Ebay in 2014, auctioned for 1500 Eu, but only reel torso 1 piece in private collector collection in Italy No. 247 2 pcs of my private collection # 15 and # 244 I do not know about more existing pieces. Each model is a bit different, as can be seen in the documented photos.

1 model TRIPLEX B brown design. The older type seems to be developing. The number in the rotor 15 on the leg is unreadable. Apparently made on the first day of introduction of the production of a winch of this type. Reel status is good due to its age and usage. All parts are original. Once found, only cleaned and re-greased. 2. model TRIPLEX B silver design. Already in production. Compatible with model number 247 which I also owned and sold. Different from the owner model in the Czech Republic only in the loop fastening, ot herwise quite the same. The winch is in a very nice condition due to its age and usage. All parts are original. Once found, it is only cleaned, overfilled and re-greased. The negotiation price for the sale is 2800 euro per piece. You can find a photo on my collections www.antiknavijáky.freepage.cz for comparison Contact Jaroslav Čapek Kyjevská 1158/84 32600 Plzen CzRepublic tel +420606609937 email antiknavijaky@centrum.cz I will provide more serious photographers, if r More photos can be found here on the site http://antiknavijaky.svet-stranek.cz/nova-stranka- 303961
návštěvníků stránky
celkem293 567
tento týden1 077
dnes548