Svet-Stranek.cz
Antik Rolle und Rute,Old reels and rods.
Stránka sběratele starých rybářských potřeb

Sběratelský klub - První český klub rybářské historie.:Antik Rolle und Rute,Old reels and rods.

Sběratelský klub - První český klub rybářské historie.

Název klubu je PRVNÍ ČESKÝ KLUB RYBÁŘSKÉ HISTORIE .
S nápadem založit tento klub přišli pánové Karel Urban a Jaroslav Čapek.Po několika schůzkách se rozhodli i pro registraci klubu na Ministerstvu vnitra.Pan Čapek vypracoval všechny potřebné písemnosti k registraci a spolu s K.Urbanem a Z.Sýkorou klub dne 28.1. 2003 zaregistrovali.
Důvodů ,které vedly k založení tohoto klubu , bylo několik.Chceme důstojně uchovat rybářské pamětihodnosti pro příští generace rybářů.Seznamovat rybářskou mládež s historií vývoje rybářských potřeb pro hlubší a citlivější pochopení rybářského sportu .Vytvořit katalog a internetové stránky českých výrobců rybářských potřeb pro informaci dalších sběratelů u nás ,ale i v zahraničí.
Předsedou klubu je pan Jaroslav Čapek,místopředsedou pan Milan Slovák a kronikářem je pan Miloš Vítů. Klub má v součastnosti 10 členů z různých částí Čech a Moravy.
Od roku 2002 se prezentoval náš klub svojí expozicí , která čítala cca 800 sběratelských navijáků různých značek a cca 300 prutů ze sbírek členů klubu na rybářské výstavě RYBÁŘ PRAHA 2002,2003 a 2004 na výstavě SBĚRATEL 2003 na VÝSTAVĚ RYBÁŘSKÝCH TROFEJÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2004 a výstavě RYBAŘENÍ BRNO 2003 a 2004.
Dne 4.10. 2005 přibližně 75 let od zahájení výroby rybářských potřeb ve firmě Rousek uspořádal klub svojí nejvýznamnější výstavu v kolébce rybářské produkce Ždáru nad Sázavou. Název výstavy prezentuje vše - Vývoj rybářských potřeb v Čechách a na Moravě aneb začalo to od Rouska. Zde prezentovali všichni členové klubu svoje sbírky v jeden celek a tak se podařilo vytvořit největší kolekci českých věcí .Jako doprovodnou výstavu vytvořili i kolekce sbírek zahraničních značek.Třešničkou na pomyslném výstavním dortu byla vernisáž výstavy,kam byli pozváni dosud žijící potomci význačných českých výrobců rybářských potřeb. Za firmu TAP pan Adolf Tlustoš, za firmu Rousek pan Josef Rousek, za firmu Vlček Přepeře dcery pana Vlčka paní Mráziková a paní Loflerová, za firmu Paulát Strmilov pan Mojmír Paulát a pan Steininger, za firmu Tokoz náš velký kamarád pan Jindřich Jílek .Z rukou předsedy klubu převzali krásné vázy se znakem jejich značky a čestné členství v klubu.Tato výstava měla velkou odezvu u představitelů města , v médiích ,ale i u návštěvníků.
Každoročně také klub navštěvuje mezinárodní burzu sběratelských rybářských potřeb v Holandském Eindhowenu kde prezentuje klub a české navijáky a ostatní potřeby před širokou evropskou sběratelskou veřejností.
Name of the club's first CZECH CLUB FISHING HISTORY.
The idea came to start this club and gentlemen, Karl Urban, Jaroslav Čapek.Po several meetings and decided to register the club with the Ministry of vnitra.Pan Capek prepared all necessary documents for registration, together with K. Urban, Z. Sykora Club on January 28 2003 registered.
The reasons that led to the founding of the club was několik.Chceme dignified monuments to preserve fisheries for future generations rybářů.Seznamovat fisheries youth with history of fishing equipment for deep and sensitive understanding of sport fishing. Create a catalog and Web site producers Czech rybářskýinformaci other collectors in our and abroad.
Club Chairman, Mr Jaroslav Capek, vice Mr. Milan Slovak and historian, Mr. Milo Vitu. At present club has 12 members from various parts of Bohemia and Moravia.
Since 2002, our club presented its exposure, which numbered about 800 collectible reels of different brands and about 300 rods from the collections of club members on a fishing show FISHERMEN PRAGUE 2002.2003 and 2004 to 2003 to show COLLECTOR SHOW TROPHY FISHING UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2004 exhibition FISHING BRNO 2003 and 2004.
On October 4 2005, approximately 75 years after the start of production at fishing tackle company Rousek Club held its most important exhibition in the cradle of fisheries production aftermath of the town. Name of the exhibition presents everything - fishing tackle developments in Bohemia and Moravia, or start it from the cloth. Here, all the club members presented their collections in one unit and thus managed to create the largest collection of Czech goods. As a companion exhibition, created a collection of collections of foreign značek.Třešničkou on an imaginary cake exhibition was opening the exhibition, where they were invited surviving descendants of prominent Czech producers of fishing tackle . The company, Mr. Adolf Tlustoš TAP, the company Rousek Rousek Mr. Joseph, the firm Vlcek Vlcek Prepere daughter of Mr. and Mrs. Mrs. Mráziková Loflerová, the company Paul Strmilov Mojmír Mr. Paul and Mr. Steininger for TOKOZ our great friend, Mr. Henry ryegrass. The hands of President of the club took a beautiful fountain feature their brands and honorary membership in klubu.Tato exhibition had a great response from city officials, the media, but also visitors.
Every year the club attends international exchange collectible fishing tackle in the Dutch Eindhowenu presenting Czech club and winches and other necessary before collecting a broad European public.
návštěvníků stránky
celkem293 578
tento týden1 088
dnes559